పార్లమెంట్ల వారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటర్ల సంఖ్య | ఈ న్యూస్99

పార్లమెంట్ పురుషులు స్త్రీలు ట్రాన్స్ జెండర్స్ మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య శ్రీకాకుళం 7,68,701 7,71,260 209 15,40,170 అరకు 7,07,706 7,41,534 94 14,49,330 విజయనగరం 7,49,489

Read more