యోగా విధానాలు

యోగా అనగా?

యోగా వల్ల కలుగు ప్రయోజనములు

యోగా ఎలా చేయవలెను?

యోగాసనాలోని విభాగాలు

యోగాసనాలోని రకాలు :-

కూర్చొని వేయు ఆసనాలు
నిలబడి వేయు ఆసనాలు
పడుకొని చేయు ఆసనాలు
ముందుకి వంగి చేయు ఆసనాలు
వెనక్కి వంగి చేయు ఆసనాలు
మెలితిప్పినట్లు చేయు ఆసనాలు
తల క్రిందకు తల పైకి పెట్టి  చేయు ఆసనాలు
మరికొన్ని ప్రత్యేక ఆసనాలు

సప్త చక్రాలు:-

మూలాధార చక్రం

స్వాధిష్ఠాన చక్రం

మణిపుర చక్రం

అనాహత చక్రం

విశుద్ధి చక్రం

జ్ఞాన చక్రం

సహస్రార  చక్రం

యోగ ముద్రలు :-

ద్రోణ ముద్ర

చిన్ముద్ర

చిన్మయ ముద్ర

ఆది ముద్ర

ఆకాశ ముద్ర

బ్రహ్మ ముద్ర

భైరవ ముద్ర

మరిగి ముద్ర

షణ్ముగ ముద్ర

కరణ ముద్ర

ఖేచరీ ముద్ర

బూచారి ముద్ర

యోగా మంత్రాలు :-

శాంతి మంత్రం

గురుశుతి మంత్రం

సూర్య నమస్కార మంత్రం

సూర్య నమస్కార ఫల శ్రుతి మంత్రం

భూనమన మంత్రం

యోగ మంత్రం

ప్రాణాయామ మంత్రం

ఐక్య మంత్రం

ఏకాత్మతస్తోత్రం

యోగాలో శ్వాస తీసుకొనే విధానాలు  –

పూరక (ఉచ్ఛాస్వము):

రేచక (నిశ్వాసం):

అన్తర కుంభక :

బాహ్య కుంభక :

యోగాలో శ్వాస తీసుకుంటూ చేయు యోగాసనాలు

ఉదర శ్వాస క్రియ

ఉరః శ్వాస క్రియ

గ్రీవ శ్వాస క్రియ

పూర్ణ శ్వాస క్రియ

మార్జాల శ్వాస క్రియ

శ్వానా శ్వాస క్రియ

కటి శ్వాస క్రియ

కూర్చో ని చేయు యోగాసనాలు:-

సుఖాసనం

దండాసనం

పాదాంగుష్ట దండాసనం  

పాద పశ్చిమోత్తాసననం

ఊర్ధ్వ నమస్కారాసనం

బధ్ధంగుల్య దండాసనం

ఉప విష్టకోణాసనం

పాదాంగుష్ట ఉప విష్టకోణాసనం

బద్ధ కోణాసనం

సుప్త బద్ధకోణాసనం  

వజ్రాసనం  

అదో ముఖ వజ్రాసనం  

అర్ధ మకరాసనం

పద్మాసనం  

తోలాసనం – లోహాసనం

సింహాసనం

ఉత్థిత  జాను శీర్షాసనం

పరివృత జాను శీర్షాసనం

త్రయం గా ముఖ పద పశ్చిమోత్తానాసనం

పూరణ వీరాసనం

సుప్త వజ్రాసనం

బద్దగూళ్య వీరాసనం

మండూకాసనం

క్రౌంచాసనం

గోముఖాసనం

మారేచాసనం

భరద్వాజాసనం

అర్ధ మత్స్యేంద్రాసనం

నిలబడు చేయు యోగాసనాలు :-

తాడాసనం

ఊర్ధ్వ హస్త తాడాసనం

బద్ధ గుల తాడాసనం

బద్ధ హస్త తాడాసనం

బద్ధ హస్త ఉత్తానాసనం

ఉత్కఠసనం

పాదాంగుష్ట ఉత్తానాసనం

అర్ధ చక్రాసనం

గోముఖాసనం

పశ్చిమ నంస్కారాసనం

వ్రిక్షాసనం

ఉత్థిత త్రికోణాసనం

అర్ధ చంద్రాసనం

వీర భద్రాసనం

పర్సవొత్తానాసనం

ప్రసరిత పదోత్తనాసనం

చతుష్పదాసనం

పడు కొని చేయు యోగాసనాలు:-

సుప్త తాడాసనం

హస్త పాదాంగుష్టసనం

ఏక పాదహాలసనం

పూర్ణ హాలాసనం

సేతు భంధాసనం

జతర పరివర్థాసనం

అనంతాసనం

చతురంగ దండాసనం

ఊర్ధ్వ ముఖ ధనురాసనం

అదో ముఖ ధనురాసనం

మత్స్యాసనం

హంసాసనం

ఏక పద హాలాసనం

పూర్ణ హాలాసనం

పార్శ్వ హాలాసనం

విపరీత కరణి

ప్రత్యేక యోగాసనాలు:-

శీర్షాసనం

సర్వాంగాసనం

అధో ముఖ వృక్షాసనం

బకాసనం

భుజ పిడాసనం

పరిఘాసనం

ఉష్ట్రాసనం

కర్ణపిడాసనం

విశ్రాంతి తీసుకొనుట కు చేయు యోగాసనాలు:-

సుఖాసనం

అర్ధ మకరాసనం

పూర్ణ మకరాసనం

శశాంకాసనం

అర్ధశవాసనం

పూర్ణశవాసనం  

సూర్య నమస్కారాలు:-

నమస్కారాసనం

ఊర్ధ్వ నమస్కారాసనం

ఉత్తానాసనం

ఏక పాద ప్రసారనాసనం

షడన్గాసానం

అష్టాంగప్రాణిపాదాసనం

భుజంగాసనం

అధోముఖశ్వానాసనం

ఏక పాద ప్రసారనాసనం

ఉత్తానాసనం

ఊర్ధ్వ నమస్కారాసనం

నమస్కారాసనం

ప్రాణాయామం చేయు విధానం :-

అనులోమం విలోమం

ఓంకారప్రాణయామం

చంద్ర అనులోమం

సుర్యానులోమం

చంద్రదేదం

నాడీ శోధన

భస్త్రిక

కాపాలభాతి

శీతలీ

శీతకారి

సదంతా

భ్రమరీ

కీళ్ళ నొప్పి తగ్గుటకు చేయవల్సిన యోగఆసనాలు:-

హస్తపాదాంగులి చాలినే

పాద చాలానే మరియు భ్రమణ (మోకాలి కీళ్ళు)

ఓరు సంధి చాలానే మరియు భ్రమణ (

కట్టి సంధి చాలానే  మరియు భ్రమణ (నడుము)

స్కంద సంధి చాలనే  మరియు భ్రమణ (మోచేతి కీలు)

మనిబంధ సంధి చాలనే  మరియు భ్రమణ (మణికట్టు కీలు)

హస్తన్గులి సంచలన ( చేతి వ్రేలు)

గ్రీవ సంధి చాలనే మరియు భ్రమణ (మెడ)

నేత చాలానే మరియు భ్రమణ (కళ్ళు)

పరుగెత్తుతూ  చేయు ఆసనాలు

వెన్ను నొప్పి తగ్గుట కు చేయవలసిన ఆసనాలు.

ప్రసరిత పదోత్తనాసన

త్రికోణాసన

హస్త  పార్శ్వ చాలనే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *